DRUKUJ
2018-03-05

Nabór na stanowisko Kasjera biletowego 1/2 etatu

Ogród Zoologiczny w Opolu ogłasza nabór na stanowisko

Kasjer biletowy

                                                           w wymiarze 1/2etatu

   Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1.      wykształcenie średnie ,

2.      umiejętność sprawnej  obsługi komputera ( pakiet MS Office ),kasy fiskalnej

3.     doświadczenia zawodowe : brak wymagań: do prawidłowego wykonywania obowiązków        

        wystarczy  odbycie szkolenia stanowiskowego

4.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

5.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

          publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.      odpowiedzialność i doskonała organizacja pracy,

7.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

II      Wymagania dodatkowe :

1.      mile  widziane doświadczenie na stanowisku kasjera lub podobnym

2.       mile widziana znajomość obiegu dokumentów kasowych i zagadnień procesu sprzedaży

3.      podstawowa  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

4.      umiejętność pracy z ludźmi

5.      umiejętność rozwiązywania konfliktów międzyludzkich,

6.      samodzielność, staranność, rzetelność, uczciwość

7.      odporność na stres

       III. Zakres obowiązków na stanowisku :

1.      Prowadzenie kasy biletowej za pomocą komputera w systemie iKSORIS i wszystkich    

                 czynności związanych z obsługą i sprzedażą,

2.      Sporządzanie dokumentacji w zakresie  sprzedaży dziennej i okresowej,

3.      Sporządzanie raportów  kasowych dokumentujących stan oraz  obrót środków pieniężnych,

4.      Wystawianie Faktur sprzedaży,

5.      Przechowywanie gotówki uzyskanej ze sprzedaży biletów i  innych wpływów w sejfie, 

          odprowadzanie gotówki do kasy zakładu  w dniu następnym,

6.      Utrzymanie czystości w pomieszczeniach kasy i ,,wokół pawilonu wejścia”

7.      Wykonywanie innych poleceń przełożonych (Dyrektora, Gł. Księgowego), nie

       określonych w niniejszym zakresie czynności, a leżących w granicach wiedzy,

       możliwości i umiejętności pracownika oraz zgodności  z obowiązującymi

                        przepisami.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny o przyjęcie do pracy na stanowisko: Kasjer biletowy.,

2.      Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3.      Kwestionariusz osobowy,

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i       zdobyte  

         kwalifikacje zawodowe, uprawnienia .

5.      Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania

         stanowiska,

6.      Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie ( zaświadczenia, kserokopie

         świadectw pracy),

7.      Oświadczenie o nie popełnieniu przestępstwa umyślnego.

8.      Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:

         „Nabór na stanowisko ,, Kasjer biletowy”  w Dziale Kadr ZOO Opole (pokój 22),

          ul. Spacerowa 10 , 45-094 Opole,  bądź przesłać pocztą na adres j.w w  terminie

         do dnia 20 marca 2018r. do godziny 1430.

9.      O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ogrodu Zoologicznego w Opolu .

         Aplikacje które wpłyną do Ogrodu Zoologicznego po upływie wyznaczonego wyżej

          terminu  nie będą rozpatrywane. 

 

V. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 marca 2018r. o godzinie 1100. w Ogrodzie

      Zoologicznym  w Opolu  ul. Spacerowa 10.

VI. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu

      Zamówień Publicznych (zooopole.bip.gov.pl) na tablicy ogłoszeń Ogrodu Zoologicznego

      w Opolu znajdującej się w budynku administracji.

Uwaga:

List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. z dnia 28.06.2016r. Dz.U. 2016r. poz 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. z dnia 24.06.2016r. Dz. U. 20016r. poz. 902)

Dyrektor Ogrodu Zoologicznego

Lesław Sobieraj