DRUKUJ
2018-08-21

Nabór na stanowisko kasjer 1/2 etatu

Ogród Zoologiczny w Opolu ogłasza nabór na stanowisko

Kasjer

w wymiarze 1/2etatu  

I.                    Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1.      wykształcenie średnie ,

2.      umiejętność sprawnej  obsługi komputera ( pakiet MS Office ),kasy fiskalnej

3.      doświadczenia zawodowe : brak wymagań: do prawidłowego wykonywania obowiązków wystarczy odbycie szkolenia stanowiskowego

4.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

5.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.      odpowiedzialność i doskonała organizacja pracy,

7.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

II.                 Wymagania dodatkowe :

1.      mile  widziane doświadczenie na stanowisku kasjera lub podobnym

2.       mile widziana znajomość obiegu dokumentów kasowych i zagadnień procesu sprzedaży

3.      podstawowa  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

4.      umiejętność pracy z ludźmi

5.      umiejętność rozwiązywania konfliktów międzyludzkich,

6.      samodzielność, staranność, rzetelność, uczciwość

7.      odporność na stres

III. Zakres obowiązków na stanowisku :

1.      Prowadzenie kasy biletowej za pomocą komputera w systemie iKSORIS i wszystkich czynności związanych z obsługą i sprzedażą,

2.      Sporządzanie dokumentacji w zakresie  sprzedaży dziennej i okresowej,

3.      Sporządzanie raportów  kasowych dokumentujących stan oraz  obrót środków pieniężnych,

4.      Wystawianie Faktur sprzedaży,

5.      Przechowywanie gotówki uzyskanej ze sprzedaży biletów i  innych wpływów w sejfie, odprowadzanie gotówki do kasy zakładu  w dniu następnym,

6.      Utrzymanie czystości w pomieszczeniach kasy i ,,wokół pawilonu wejścia”

7.      Wykonywanie innych poleceń przełożonych (Dyrektora, Gł. Księgowego), nie

       określonych w niniejszym zakresie czynności, a leżących w granicach wiedzy,

       możliwości i umiejętności pracownika oraz zgodności  z obowiązującymi

                   przepisami.

 

 

IV. Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny o przyjęcie do pracy na stanowisko: Kasjer biletowy.,

2.      Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3.      Kwestionariusz osobowy,

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i        

         zdobyte kwalifikacje zawodowe, uprawnienia .

5.      Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

         zajmowania stanowiska,

6.      Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie ( zaświadczenia,

         kserokopie świadectw pracy),

7.      Oświadczenie o nie popełnieniu przestępstwa umyślnego.

8.      Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z

          napisem: „Nabór na stanowisko ,, Kasjer biletowy”  w Dziale Kadr ZOO

          Opole (pokój 22), ul. Spacerowa 10 ,45-094 Opole, bądź przesłać pocztą na

          adres j.w w terminie do dnia 4 września  2018r. do godziny 1400.

9.      O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ogrodu Zoologicznego w

         Opolu . Aplikacje które wpłyną do Ogrodu Zoologicznego po upływie

         wyznaczonego wyżej terminu  nie będą rozpatrywane. 

V. Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 września 2018r. o godzinie 1400. w Ogrodzie

      Zoologicznym  w Opolu  ul. Spacerowa 10.

VI. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu

      Zamówień Publicznych (zooopole.bip.gov.pl) na tablicy ogłoszeń Ogrodu Zoologicznego

      w Opolu znajdującej się w budynku administracji.

Uwaga:

List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Opolu , w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: zoo@zoo.opole.plMam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i podpisem

.

 

Dyrektor Ogrodu Zoologicznego

Lesław Sobieraj