DRUKUJ
2018-09-07

Nabór na stanowisko księgowa 1/2 etatu

Ogród Zoologiczny w Opolu ogłasza nabór na stanowisko

KSIĘGOWA    w wymiarze 1/2etatu  

I.                    Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1.      wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku finanse, rachunkowość, ekonomia ,

2.      umiejętność obsługi komputera oraz znajomość aplikacji biurowych (Word, Excel),

3.      staż pracy w księgowości lub inne doświadczenie zawodowe związane z rachunkowością (mile widziany staż w obszarze finansów jednostki budżetowej)

4.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

5.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.      nieposzlakowana opinia,

7.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

8.      wysoki poziom moralności

II.                 Wymagania dodatkowe :

1.      znajomość programu SAGE Symfonia FK

2.      znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości oraz znajomość przepisów wykonawczych do tych ustaw,

3.      umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office, programy księgowe),

4.      umiejętność pracy w zespole,

5.      komunikatywność, wysoka kultura osobista,

6.      samodzielność, sumienność, rzetelność i dokładność

III. Zakres obowiązków na stanowisku :

1.      Likwidatura faktur i rachunków zakupu:

        - sprawdzanie pod względem rachunkowym i formalnym rachunków i faktur,

        - przekazywanie rachunków do merytorycznego zatwierdzenia odpowiednim osobom

          (uprawnionym do podpisu) ,

        - numerowanie i dekretowanie w/w dokumentów  zgodnie z ustalonym zakładowym
                planem kont i obowiązującą klasyfikacja budżetową dochodów i wydatków

          budżetowych,

       - sprawdzanie podpisów osób zatwierdzających do zapłaty rachunków i faktur,

 

2.      Księgowanie dowodów księgowych w systemie komputerowym – „Finanse i księgowość”:

                 - księgowanie dowodów księgowych wg ustalonych rejestrów zgodnie z zapisanym

                   dekretem,

                - terminowe sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej z 

                   adnotacją o terminie zakupu,

                - wystawianie faktur VAT zgodnie z zawartymi umowami.

                - bieżące archiwizowanie danych

 

           

3. Windykacja rozrachunków:

               - bieżąca kontrola rozrachunków z kontrahentami,

               - sporządzanie wezwań do zapłaty niezapłaconych należności,

               - ewentualna korespondencja z kontrahentami w sprawie rozrachunków.

 

 4. Wykonywanie innych poleceń przełożonych (Dyrektora, Gł. Księgowego), nie

                 określonych w niniejszym zakresie czynności, a leżących w granicach wiedzy,

                 możliwości i umiejętności pracownika oraz zgodności  z obowiązującymi

                 przepisami.

IV. Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny o przyjęcie do pracy na stanowisko: Księgowy.,

2.      Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3.      Kwestionariusz osobowy,

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i

          zdobyte kwalifikacje zawodowe, uprawnienia .

5.      Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

         zajmowania stanowiska,

6.      Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie ( zaświadczenia,

         kserokopie świadectw pracy),

7.      Oświadczenie o nie popełnieniu przestępstwa umyślnego.

8.      Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z

         napisem: „Nabór na stanowisko ,, Księgowego”  w Dziale Kadr ZOO Opole

         (pokój 22), ul. Spacerowa 10 ,45-094 Opole, bądź przesłać pocztą na adres 

        j. w w terminie do dnia 21 września  2018r. do godziny 1400.

9.    O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ogrodu Zoologicznego w

       Opolu . Aplikacje które wpłyną do Ogrodu Zoologicznego po upływie

       wyznaczonego wyżej terminu  nie będą rozpatrywane.

 

V. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 września   2018r. o godzinie 1100. w Ogrodzie

      Zoologicznym  w Opolu  ul. Spacerowa 10.

 

VI. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu

      Zamówień Publicznych (zooopole.bip.gov.pl) na tablicy ogłoszeń Ogrodu Zoologicznego

      w Opolu znajdującej się w budynku administracji.

 

Uwaga:

List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Opolu , w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: zoo@zoo.opole.plMam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i podpisem

Dyrektor Ogrodu Zoologicznego

Lesław Sobieraj