DRUKUJ
2020-01-10

Nabór na stanowisko Księgowa - pełny etat

Ogród Zoologiczny w Opolu ogłasza nabór na stanowisko

KSIĘGOWA w Dziale Księgowym w wymiarze 1/1 etatu

I.                    Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1.      wykształcenie średnie lub wyższe odpowiedniej specjalności,

2.      umiejętność obsługi komputera oraz znajomość aplikacji biurowych (Word, Excel),

3.      doświadczenia w zakresie prowadzenia księgowości

4.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

5.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.      nieposzlakowana opinia,

7.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

8.      wysoki poziom moralności

II.                 Wymagania dodatkowe :

1.      znajomość programu Symfonia FK

2.      znajomość przepisów z zakresu zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem, przede wszystkim znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości oraz znajomość przepisów wykonawczych do tych ustaw,

3.      umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office, programy księgowe),

4.      umiejętność pracy w zespole,

5.      komunikatywność, wysoka kultura osobista,

6.      sumienność, rzetelność i dokładność

III. Zakres obowiązków na stanowisku :

1.      Likwidatura faktur i rachunków zakupu:

-        sprawdzanie pod względem rachunkowym i formalnym rachunków i faktur,

-        przekazywanie rachunków do merytorycznego zatwierdzenia odpowiednim osobom  (uprawnionym do podpisu) ,

-        numerowanie i dekretowanie w/w dokumentów  zgodnie z ustalonym zakładowym
planem kont i obowiązującą klasyfikacja budżetową dochodów i wydatków budżetowych,

-        sprawdzanie podpisów osób zatwierdzających do zapłaty rachunków i faktur,

 

2.      Księgowanie dowodów księgowych w systemie komputerowym – „Finanse i księgowość”:

 

-        księgowanie dowodów księgowych wg ustalonych rejestrów zgodnie z zapisanym

      dekretem,

-        terminowe sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej z  

      adnotacją o terminie zakupu,

-        wystawianie faktur VAT zgodnie z zawartymi umowami.

-        bieżące archiwizowanie danych  

 

3.      Windykacja rozrachunków:

-        bieżąca kontrola rozrachunków z kontrahentami,

-        sporządzanie wezwań do zapłaty niezapłaconych należności,

-        ewentualna korespondencja z kontrahentami w sprawie rozrachunków.

 

 4. Wykonywanie innych poleceń przełożonych (Dyrektora, Gł. Księgowego), nie

                 określonych w niniejszym zakresie czynności, a leżących w granicach wiedzy,

                 możliwości i umiejętności pracownika oraz zgodności  z obowiązującymi

                 przepisami.

IV.                Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny o przyjęcie do pracy na stanowisko: Księgowy,

2.      Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3.      Kwestionariusz osobowy,

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe, uprawnienia ,

5.      Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,

6.      Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie ( zaświadczenia, kserokopie świadectw pracy),

7.      Oświadczenie o nie popełnieniu przestępstwa umyślnego,

8.      Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko ,, Księgowego”  w Dziale Kadr ZOO Opole (pokój 22), ul. Spacerowa 10 ,45-094 Opole, bądź przesłać pocztą na adres j.w w terminie do dnia 31  stycznia 2020 r. do godziny 1400.

9.      O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Aplikacje które wpłyną do Ogrodu Zoologicznego po upływie wyznaczonego wyżej terminu  nie będą rozpatrywane.

V.                 Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 lutego  2020 r. o godzinie 1100. w Ogrodzie    Zoologicznym  w Opolu  ul. Spacerowa 10.

VI.               Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu Zamówień Publicznych (zooopole.bip.gov.pl) na tablicy ogłoszeń Ogrodu Zoologicznego w Opolu znajdującej się w budynku administracji

Uwaga:

List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z  dnia 14 grudnia 2018 r.o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości ( Dz.U. 2019r. poz. 125) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1260 ze zm.)

 

 

Dyrektor Ogrodu Zoologicznego

Lesław Sobieraj