DRUKUJ
2020-02-12

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. technicznych
- pełny etat

OGŁOSZENIA

Ogród Zoologiczny w Opolu ogłasza nabór na stanowisko

specjalista ds. technicznych w dziale techniczno-gospodarczym

w wymiarze pełnego etatu  

I.                    Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1.       wykształcenie średnie,

2.       umiejętność sprawnej obsługi komputera (pakiet MS Office),

3.       doświadczenia zawodowe: co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy
w zakresie zamówień publicznych

4.       znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych

5.       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

6.       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7.       odpowiedzialność i doskonała organizacja pracy,

8.       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

II.                  Wymagania dodatkowe :

1.       mile widziane wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) w kierunku administracyjnym, ekonomicznym, budowlanym (lub pokrewnych)

2.       mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

3.       podstawowa  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

4.       umiejętność pracy z ludźmi

5.       samodzielność, staranność, rzetelność, uczciwość

6.       odporność na stres

III. Zakres obowiązków na stanowisku :

1.    Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego m.in. na najem terenu, dostawy, usługi i roboty budowlane (opracowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przygotowywanie projektów umów, specyfikacji zamówień, udział w pracach komisji przetargowej, prowadzenie korespondencji z oferentami, prowadzenie spisów dokumentów przetargowych).

2.    Przedstawianie i konsultowanie umów z przełożonymi oraz przedkładanie radcy prawnemu
do akceptacji.

3.    Opracowywanie i przesyłanie sprawozdań z udzielonych zamówień do Urzędu Zamówień Publicznych.

4.    Kontrola zgodności udzielonych zamówień z prawem Zamówień Publicznych i ustawą
o finansach publicznych.

5.         Prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień publicznych oraz innych zleceń.

6.         Sporządzanie sprawozdań  z realizacji inwestycji i remontów na terenie ogrodu.

7.         Sporządzanie sprawozdań z zakresu emisji zanieczyszczeń środowiska i gospodarki odpadami, realizacji inwestycji i remontów na terenie Ogrodu oraz sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego.

8.         Prowadzenie dokumentacji związanej z dzierżawą lokali i najmem terenu

9.         Przygotowywanie dokumentacji formalno - prawnych w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych tj. pozwoleń na budowę postanowień konserwatora zabytków i innych pozwoleń wymaganych przepisami.

10.       Sporządzanie sprawozdań z realizacji Uchwał Zarządu Miasta Opola bezpośrednio realizowanych przez dział.

11.       Udział w pracach Komisji powołanych przez Dyrektora Ogrodu lub oddelegowanych na zewnątrz.

12.       Rejestracja, przechowywanie i przygotowanie do archiwizacji dokumentacji z realizacji działu.

13.       Informowanie przełożonych o istotnych sprawach dotyczących wykonywanych prac.

14.       Prowadzenie ksiąg środków trwałych oraz sporządzanie dokumentów niezbędnych do rejestracji środków trwałych (OT, LT, PT).

15.       Wykonywanie innych poleceń przełożonych nie określonych w niniejszym zakresie czynności, leżących w granicach wiedzy, możliwości, umiejętności pracownika oraz zgodności z prawem. Zastępowanie w okresie absencji współpracowników działu techniczno-gospodarczego.

IV  Wymagane dokumenty:

1.       List motywacyjny o przyjęcie do pracy na stanowisko: specjalista ds. technicznych
w dziale techniczno-gospodarczym.

2.       Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

3.       Kwestionariusz osobowy.

4.       Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe, uprawnienia.

5.       Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.

6.       Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie (zaświadczenia, kserokopie świadectw pracy).

7.       Oświadczenie o nie popełnieniu przestępstwa umyślnego.

8.       Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko „Specjalista ds. technicznych w dziale techniczno-gospodarczym”  w Dziale Kadr ZOO Opole (pokój 22), ul. Spacerowa 10, 45-094 Opole, bądź przesłać pocztą na adres j.w w terminie do dnia 28.02.2020r. do godziny 1400.

9.       O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Aplikacje, które wpłyną do Ogrodu Zoologicznego po upływie wyznaczonego wyżej terminu  nie będą rozpatrywane.

V.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.03.2020r.  o godzinie 1100. w Ogrodzi     Zoologicznym  w   

      Opolu  ul. Spacerowa 10.

 

VI. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu

      Zamówień Publicznych (zooopole.bip.gov.pl) na tablicy ogłoszeń Ogrodu Zoologicznego

      w Opolu znajdującej się w budynku administracji.

Uwaga:

List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą:,, Na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Opolu, w celu wzięcia udziału na wolne stanowisko urzędnicze.

Zostałem (łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody  na adres mailowy: zoo@zoo.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej podpisaniem i wycofaniem.

 

Dyrektor Ogrodu Zoologicznego

Lesław Sobieraj