DRUKUJ
2016-02-29

Kierownictwo

 

DYREKTOR

mgr inż. lek. wet. Lesław Sobieraj

od 21.12.1993r. powołany na stanowisko przez Zarząd Miasta Opola Uchwałą Nr 59/789/93 z dnia 21  grudnia 1993r.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz 2603 ze zm.) upoważnienie  z dnia 29 września 2009r. Prezydenta Miasta Opola w zakresie :

1.      Zaciągania zobowiązań rzeczowych i finansowych wynikających z zakresu działania Ogrodu Zoologicznego w Opolu, w granicach odpowiadających potrzebom oraz możliwością finansowym, określonym w planie finansowym.

2.      Dysponowanie środkami finansowymi jedynie zgodnie z uchwałą budżetową na dany rok w szczególności wynikającej z zatwierdzonego układu wykonawczego budżetu jednostki.

3.      Dysponowanie na cele budowlane nieruchomością będącą własnością gminy Opole, a oddana w trwały zarząd Ogrodowi Zoologicznemu w Opolu.

4.      Reprezentowania Ogrodu Zoologicznego w Opolu w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz egzekucyjnych.

5.      Udzielenia w niezbędnym zakresie dalszych pełnomocnictw, w tym procesowych.

6.      Reprezentowania Ogrodu Zoologicznego w Opolu wobec organów administracji publicznej, instytucji oraz innych osób prawnych i fizycznych.

7.      Składania oświadczeń woli w związku z bieżącą działalnością Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Opola.

Pełnomocnictwo udzielone zostało , z możliwością odwołania , na czas nie określony z tym , że nigdy nie dłużej niż na czas pełnienia funkcji Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Opolu

 

 

           Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż. Joanna Malej

 

 

Główny Księgowy

mgr Anna Mitas