DRUKUJ
2016-02-29

Starut

 

 

Załącznik do uchwały
LXIV/730/06
Rady Miasta Opola
z dnia 25 maja 2006 r.

 

 

Statut Ogrodu Zoologicznego w Opolu

 

§ 1

Ogród Zoologiczny w Opolu jest jednostką budżetową Miasta Opola, której pełna nazwa brzmi: „Ogród Zoologiczny w Opolu” - w skrócie ZOO, zwany w dalszej części statutu  „OGRODEM”.

§ 2

Siedziba Ogrodu mieści się w Opolu przy ul. Spacerowej 10, a terenem działalności Ogrodu jest Miasto Opole.

§ 3

1.    Ogród prowadzi działalność podstawową w zakresie:

1.    współuczestnictwa w krajowych i międzynarodowych programach ochrony przyrody i środowiska, zwłaszcza programów faunistycznych;

2.    współdziałania z ogrodami zoologicznymi na terenie kraju i za granicą oraz innymi      instytucjami i organizacjami, powołanymi do ochrony zwierząt i środowiska  naturalnego;

3.    hodowli oraz utrzymywania rzadkich i ginących gatunków zwierząt poprzez    działanie ex situ i  in situ;

4.    realizacji krajowego i międzynarodowego porozumienia w zakresie:

a.     wymiany materiału naukowego i informacyjno – sprawozdawczego,

b.    wymiany i zakupu zwierząt,

c.     szkoleniowej wymiany pracowników między ogrodami zoologicznymi,

d.    udziału w sympozjach naukowych,

e.    prowadzenia badań terenowych,

f.      udziału w programach ochrony in situ,

5.    prac naukowo – badawczych nad fauną krajową i egzotyczną oraz prowadzenia obserwacji naukowej i ewidencji badawczej;

6.    edukacji przyrodniczej i ekologicznej;

7.    świadczenia usług niematerialnych na rzecz ludności przez:  

a.     ekspozycję zwierząt i dydaktykę,

b.    różnorodne działania oświatowe i popularyzatorskie, przy wykorzystaniu własnej bazy i środków audiowizualnych,

c.     współudział w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności na obszarze i w obiektach Ogrodu.

2.    Ogród prowadzi działalność dodatkową poprzez:

1.    organizację i rozwój zaplecza hodowlanego, technicznego i administracyjnego;

2.    prowadzenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu przy ul. Torowej 9 w zakresie:

a.     przyjmowania oraz przetrzymywania psów i kotów zagubionych, zabłąkanych       lub z innych przyczyn bezdomnych i sprawowania opieki nad nimi,

b.    zapewnienia przebywającym w Schronisku zwierzętom właściwych warunków utrzymania oraz opieki weterynaryjnej,

c.     przekazywania zwierząt właścicielom lub nowym opiekunom,

d.    prowadzenia adopcji zwierząt oraz usług hotelowych dla psów i kotów w ramach posiadanych możliwości lokalowych.

§ 4

1.    Działalnością Ogrodu kieruje Dyrektor.

2.    Dyrektor Ogrodu działa jednoosobowo w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Opola.

§ 5

Organizację wewnętrzną Ogrodu określa regulamin organizacyjny Ogrodu Zoologicznego w Opolu i regulamin organizacyjny Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, ustalone przez Dyrektora Ogrodu.

§ 6

Nadzór nad działalnością Ogrodu sprawuje Prezydent Miasta Opola.

§ 7

 Zmiany w Statucie następują w trybie właściwym dla jego nadania.