DRUKUJ
2016-04-14

Majątek

Wykaz majątku Ogrodu Zoologicznego w Opolu na dzień 31.12.2015r.

 

 

SUMA AKTYWÓW

25.412.751,71

  1. Aktywa trwałe

24.790.095,08

I Wartości niematerialne i prawne

0

II Rzeczowe aktywa trwałe

24.790.095,08

  1. Środki trwałe

21.822.374,28

  1. Grunty

1.443.161,26

  1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

19.823.744,27

  1. Urządzenia techniczne i maszyny

461.683,83

  1. Środki transportu

63.712,66

  1. Inne środki trwałe

30.072,26

  1. Aktywa obrotowe

622.656,63

 

Zarząd nieruchomości zabudowanej stanowiącą własność Gminy Opole :

-

decyzja Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta w Opolu z dnia 11.12.1989r. w sprawie oddania w zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonych nr działki 36, k.m. 77, obręb Nowa Wieś Królewska o powierzchni 19,1706 ha położonej przy ul. Spacerowej 10  - protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 29.12.1989r.

-

decyzja z dnia 23.10.2000r. Zarządu Miasta Opola o oddaniu w trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Opolu na Wyspie Bolko oznaczonej nr działek 20/4, 21/2, 9/7, 11/4, 24/3 z k.m.77 – obręb Nowa Wieś Królewska o łącznej powierzchni 0,6116 ha oraz nr działki 4/2, 48/1, 46/2 z k.m. 78 – obręb Nowa Wieś Królewska o łącznej powierzchni 1,0431 ha – protokół zdawczo - odbiorczy 17.11.2000r.

-

decyzja  z dnia 16.10.2001r. Zarządu Miasta Opola o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Opolu na Wyspie Bolko oznaczonej nr działek 10/4, 12/3, 8/10, 8/11 z k.m. 77 obręb Nowa Wieś Królewska o łącznej powierzchni 9, 2053 ha – protokół zdawczo - odbiorcy 08.11.2001r.

-

decyzja z dnia 05.02.2003r. Prezydenta Miasta Opolna  o oddaniu w trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej położonej w Opolu przy ul. Torowej 9 oznaczonej nr działek 3/6, 3/10, 4/48, 4/60 z k.m. 77 obręb Nowa Wieś Królewska  o łącznej powierzchni 0,6688 ha – protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 26.02.2003r.

-

decyzja z dnia 10.07.2006r Prezydenta Miasta Opola zmieniająca decyzję z dnia 16.10.2001r Zarządu Miasta Opola . p-kt 1 otrzymuje brzmienie  , za zgodą obu stron ,  „oddać nieodpłatnie w trwały zarząd na rzecz Ogrodu Zoologicznego w Opolu z siedzibą przy ul. Spacerowej 10,nieruchomość położoną w Opolu na Wyspie Bolko , oznaczoną nr działek 10/4 ; 12/3 ; 8/10 ; 8/11 z karty mapy 77 – obręb Nowa Wieś Królewska o łącznej powierzchni 9,2053 ha. Działka nr 8/11 zabudowana jest budynkiem o powierzchni zabudowy 186,06m2 oraz hangarem o powierzchni zabudowy 205,15m2 .

-

decyzja z dnia9.01.2013r Prezydenta Miasta Opola orzekająca wygaśnięcie trwałego zarządu  nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 8/11 karta mapy 77 – obręb Nowa Wieś Królewska o powierzchni 0,6245ha  . Protokół zdawczo- odbiorczy z dnia 24.01.2013r.

-

decyzja z dnia 20.02.2013r Prezydenta Miasta Opola orzekająca wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 36/2 karta mapy 77 – obręb Nowa Wieś Królewska o powierzchni 0,0023ha przy ul spacerowej 10 . Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 08.03.2013r

-

decyzja z dnia z 08.08.2013r Prezydenta Miasta Opola orzekająca wygaśnięcie trwałego nieruchomości niezabudowanej oznaczone nr działki 36/2 karta mapy 77 – obręb Nowa Wieś Królewska o powierzchni 0,0023ha przy ul. Spacerowej .

-

decyzja z dnia 08.07.2015r Prezydenta Miasta Opola o oddaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczone nr działek 21/1 ‘ 20/7 ,11/7 z karty mapy 77 – obręb Nowa Wieś Królewska o łącznej powierzchni 0,6896ha . protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.07.2015 r.