DRUKUJ
2016-07-19

ZADANIA JEDNOSTKI

Zakres działania Ogrodu Zoologicznego

 1. Ogród prowadzi działalność podstawową w zakresie:
  1. współuczestnictwa w krajowych i międzynarodowych programach ochrony przyrody i środowiska, zwłaszcza programów faunistycznych;
  2. współdziałania z ogrodami zoologicznymi na terenie kraju i za granicą oraz innymi      instytucjami i organizacjami, powołanymi do ochrony zwierząt i środowiska  naturalnego;
  3. hodowli oraz utrzymywania rzadkich i ginących gatunków zwierząt poprzez    działanie ex situ i  in situ;
  4. realizacji krajowego i międzynarodowego porozumienia w zakresie:
   1. wymiany materiału naukowego i informacyjno – sprawozdawczego,
   2. wymiany i zakupu zwierząt,
   3. szkoleniowej wymiany pracowników między ogrodami zoologicznymi,
   4. udziału w sympozjach naukowych,
   5. prowadzenia badań terenowych,
   6. udziału w programach ochrony in situ,
  5. prac naukowo – badawczych nad fauną krajową i egzotyczną oraz prowadzenia obserwacji naukowej i ewidencji badawczej;
  6. edukacji przyrodniczej i ekologicznej;
  7. świadczenia usług niematerialnych na rzecz ludności przez:
   1. ekspozycję zwierząt i dydaktykę,
   2. różnorodne działania oświatowe i popularyzatorskie, przy wykorzystaniu własnej bazy i środków audiowizualnych,
   3. współudział w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności na obszarze i w obiektach Ogrodu.
 2. Ogród prowadzi działalność dodatkową poprzez:
  1. organizację i rozwój zaplecza hodowlanego, technicznego i administracyjnego;
  2. prowadzenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu przy ul. Torowej 9 w zakresie:
   1. przyjmowania oraz przetrzymywania psów i kotów zagubionych, zabłąkanych       lub z innych przyczyn bezdomnych i sprawowania opieki nad nimi,
   2. zapewnienia przebywającym w Schronisku zwierzętom właściwych warunków utrzymania oraz opieki weterynaryjnej,
   3. przekazywania zwierząt właścicielom lub nowym opiekunom,
   4. prowadzenia adopcji zwierząt oraz usług hotelowych dla psów i kotów w ramach posiadanych możliwości lokalowych.