DRUKUJ
2016-11-08

Nabór na stanowisko inspektora ds. BHP i P.poż

Ogród Zoologiczny w Opolu ogłasza nabór na stanowisko

 

INSPEKTOR   DS. BHP i  P. POŻ na ¼  etatu

 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

            1. obywatelstwo polskie,

            2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

                publicznych,

3. wykształcenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.  

    w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 97. 109. 704, ze zm.),

4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, przestępstwo ścigane z

               oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

II. Wymagania dodatkowe :

1.      aktualny kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów szkoleń w dziedzinie BHP,

2.      przynajmniej 5 lat pracy na podobnym samodzielnym stanowisku pracy,

3.      znajomość obsługi komputera w zakresie programów Word i Excel,

4.      znajomość przepisów BHP i P.poż.,

5.      umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji bhp i p.poż,

6.      predyspozycje osobowościowe: umiejętność i planowanie pracy, sumienność, odpowiedzialność, operatywność i dyspozycyjność.

 

III. Zakres obowiązków na stanowisku :

1. właściwa realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie dot.  

    służb bezpieczeństwa i higieny pracy i innych aktów prawnych,

2. dążenie do ograniczania  naruszeń przepisów porządkowych dot. bezpieczeństwa i 

     higieny pracy oraz  przepisów przeciwpożarowych,

3. egzekwowanie przepisów porządkowych wewnątrz zakładowych,

4. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z zakresu zadań działu BHP,

5. prowadzenie szkoleń BHP pracowników,

6. opracowywanie aktów wewnętrznych z zakresu spraw BHP i P.poż.

 

 

IV. Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny o przyjęcie do pracy na stanowisko: inspektora ds. BHP i P.Poż.,

2.      Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3.      Kwestionariusz osobowy,

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe, uprawnienia .

5.      Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,

6.      Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie ( zaświadczenia, kserokopie świadectw pracy),

7.      Oświadczenie o nie popełnieniu przestępstwa umyślnego.

8.      Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. BHP i P.Poż., w Dziale Kadr ZOO Opole (pokój 22), ul. Spacerowa 10 ,45-094 Opole, bądź przesłać pocztą na adres j.w w terminie do dnia 23 listopad  2016r. do godziny 1500.

9.      O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Aplikacje które wpłyną do Ogrodu Zoologicznego po upływie wyznaczonego wyżej terminu  nie będą rozpatrywane.

 

V. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24  listopada  2016r. o godzinie 1100. w Ogrodzie

      Zoologicznym  w Opolu  ul. Spacerowa 10.

 

 

 

VI. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu

      Zamówień Publicznych (zooopole.bip.gov.pl) na tablicy ogłoszeń Ogrodu Zoologicznego

      w Opolu znajdującej się w budynku administracji.

 

Uwaga:

List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. z dnia 28.06.2016r. Dz.U. 2016r. poz 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. z dnia 24.06.2016r. Dz. U. 20016r. poz. 902)

                                                                                                                       Dyrektor Ogrodu Zoologicznego

                                                                                                                           Lesław Sobieraj