DRUKUJ
2016-11-08

Nabór na stanowisko Kierownika Działu
Technicznego I

Ogród Zoologiczny w Opolu ogłasza nabór na stanowisko

 

KIEROWNIKA DZIAŁU TECHNICZNEGO na pełny etat

 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1. wykształcenie wyższe techniczne,

2. uprawnienia budowane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej ( wpis do Izby

     Inżynieryjno Budowlanej )

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw

    publicznych,

4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

    umyślne przestępstwo skarbowe,

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

6. nieposzlakowana opinia.

 

II. Wymagania dodatkowe :

1.      uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

2.      przynajmniej 5 lat staż pracy,

3.      znajomość obsługi komputera,

4.      znajomość przepisów BHP i P.poż.,

5.      doświadczenie praktyczne w:  kierowaniu robotami ogólno – budowlanymi, przygotowywaniu i nadzorze inwestycji budowlanych, zarządzaniu i utrzymywaniu obiektów budowlanych,

6.      Znajomość przepisów prawa,

7.      Umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy jego pracy – kierowanie i zarządzanie personelem.

 

III. Zakres obowiązków na stanowisku :

1.      kierowanie robotami remontowo – budowlanymi, wodno – kanalizacyjnymi ,

2.      planowanie i kosztorysowanie , przygotowywanie dokumentacji technicznej do poszczególnych zadań,

3.      organizowanie pracy własnej grupy remontowej ZOO zgodnie z zasadami BHP oraz wyposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji powierzonych  zadań,

4.      nadzór nad zapewnieniem zaopatrzenia ZOO w wodę, energię elektryczną jej właściwą gospodarką,

5.      nadzór nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi, od momentu przygotowania dokumentacji technicznej, realizacji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

6.      zarządzanie i utrzymanie obiektów budowlanych,, nadzór nad bieżącą konserwacją obiektów ZOO , dokonywanie przeglądów technicznych administrowanych obiektów, 

7.      nadzór prac dotyczących  konserwacji i naprawy sprzętu oraz urządzeń zainstalowanych w ZOO,

8.      opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych obiektów budowlanych, sprzętu i urządzeń,

9.      Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi zakładu.

 

 

 

IV. Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny o przyjęcie do pracy na stanowisko: Kierownika Działu Technicznego.,

2.      Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3.      Kwestionariusz osobowy,

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe, uprawnienia .

5.      Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,

6.      Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie ( zaświadczenia, kserokopie świadectw pracy),

7.      Oświadczenie o nie popełnieniu przestępstwa umyślnego.

8.      Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko Kierownika Działu Technicznego”  w Dziale Kadr ZOO Opole (pokój 22), ul. Spacerowa 10 ,45-094 Opole, bądź przesłać pocztą na adres j.w w terminie do dnia 23 listopad 2016r. do godziny 1500.

9.      O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ogrodu Zoologicznego w Opolu . Aplikacje które wpłyną do Ogrodu Zoologicznego po upływie wyznaczonego wyżej terminu  nie będą rozpatrywane.

 

V. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 listopad 2016r. o godzinie 1100. w Ogrodzie

      Zoologicznym  w Opolu  ul. Spacerowa 10.

 

 

 

VI. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu

      Zamówień Publicznych (zooopole.bip.gov.pl) na tablicy ogłoszeń Ogrodu Zoologicznego

      w Opolu znajdującej się w budynku administracji.

 

Uwaga:

List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. z dnia 28.06.2016r. Dz.U. 2016r. poz 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. z dnia 24.06.2016r. Dz. U. 20016r. poz. 902)

                                                                                                                              Dyrektor Ogrodu Zoologicznego

Lesław Sobieraj