DRUKUJ
2016-11-18

Nabór na stanowisko księgowa

 

Ogród Zoologiczny w Opolu ogłasza nabór na stanowisko

KSIĘGOWAw Dziale Księgowym w wymiarze 1/2etatu  

 

I.                   Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1.      wykształcenie średnie lub wyższe odpowiedniej specjalności,

2.      umiejętność obsługi komputera oraz znajomość aplikacji biurowych (Word, Excel),

3.      doświadczenia w zakresie prowadzenia księgowości

4.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

5.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.      nieposzlakowana opinia,

7.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

8.      wysoki poziom moralności

 

II.                Wymagania dodatkowe :

1.      znajomość programu Symfonia FK

2.      znajomość przepisów z zakresu zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem, przede wszystkim znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości oraz znajomość przepisów wykonawczych do tych ustaw,

3.      umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office, programy księgowe),

4.      umiejętność pracy w zespole,

5.      komunikatywność, wysoka kultura osobista,

6.      sumienność, rzetelność i dokładność

 

     III. Zakres obowiązków na stanowisku :

1.      Likwidatura faktur i rachunków zakupu:

            - sprawdzanie pod względem rachunkowym i formalnym rachunków i faktur,

            - przekazywanie rachunków do merytorycznego zatwierdzenia odpowiednim  

              osobom  (uprawnionym do podpisu) ,

            - numerowanie i dekretowanie w/w dokumentów  zgodnie z ustalonym  

              zakładowym planem kont i obowiązującą klasyfikacja budżetową dochodów i  

              wydatków budżetowych,

            - sprawdzanie podpisów osób zatwierdzających do zapłaty rachunków i faktur,

 

2.      Księgowanie dowodów księgowych w systemie komputerowym – „Finanse i księgowość”:

                 - księgowanie dowodów księgowych wg ustalonych rejestrów zgodnie z zapisanym

                   dekretem,

                 - terminowe sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej z  

                   adnotacją o terminie zakupu,

                 - wystawianie faktur VAT zgodnie z zawartymi umowami.

                 - bieżące archiwizowanie danych

 

            3. Windykacja rozrachunków:

               - bieżąca kontrola rozrachunków z kontrahentami,

               - sporządzanie wezwań do zapłaty niezapłaconych należności,

               - ewentualna korespondencja z kontrahentami w sprawie rozrachunków.

 

 4. Wykonywanie innych poleceń przełożonych (Dyrektora, Gł. Księgowego), nie

                 określonych w niniejszym zakresie czynności, a leżących w granicach wiedzy,

                 możliwości i umiejętności pracownika oraz zgodności  z obowiązującymi

                 przepisami.

IV.             Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny o przyjęcie do pracy na stanowisko: Księgowy.,

2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i  zdobyte 

          kwalifikacje zawodowe, uprawnienia .

5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania 

          stanowiska,

6. Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie ( zaświadczenia,  

    kserokopie  świadectw pracy),

7. Oświadczenie o nie popełnieniu przestępstwa umyślnego.

8. Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z  napisem: 

          „Nabór na stanowisko Księgowego”  w Dziale Kadr ZOO Opole (pokój 22),

         ul. Spacerowa 10 , 45-094 Opole,  bądź przesłać pocztą na adres  j.w w terminie

               do dnia 2 grudnia 2016r. do godziny 1500,

9. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ogrodu Zoologicznego w Opolu . 

          Aplikacje które wpłyną do Ogrodu Zoologicznego po upływie wyznaczonego wyżej 

          terminu  nie będą rozpatrywane. 

 

V. Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 grudnia  2016r. o godzinie 1100. w Ogrodzie

      Zoologicznym  w Opolu  ul. Spacerowa 10.

 

VI. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu

      Zamówień Publicznych (zooopole.bip.gov.pl) na tablicy ogłoszeń Ogrodu Zoologicznego

      w Opolu znajdującej się w budynku administracji.

Uwaga:

List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  ( t.j. z dnia 28.06.2016r. Dz.U. 2016r. poz 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. z dnia 24.06.2016r. Dz. U. 20016r. poz. 902)

 

 

Dyrektor

Ogrodu Zoologicznego

Lesław Sobieraj