2016-02-29

Kierownictwo

 

DYREKTOR

mgr inż. lek. wet. Lesław Sobieraj

od 21.12.1993r. powołany na stanowisko przez Zarząd Miasta Opola Uchwałą Nr 59/789/93 z dnia 21  grudnia 1993r.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz 2603 ze zm.) upoważnienie  z dnia 29 września 2009r. Prezydenta Miasta Opola w zakresie :

1.      Zaciągania zobowiązań rzeczowych i finansowych wynikających z zakresu działania Ogrodu Zoologicznego w Opolu, w granicach odpowiadających potrzebom oraz możliwością finansowym, określonym w planie finansowym.

2.      Dysponowanie środkami finansowymi jedynie zgodnie z uchwałą budżetową na dany rok w szczególności wynikającej z zatwierdzonego układu wykonawczego budżetu jednostki.

3.      Dysponowanie na cele budowlane nieruchomością będącą własnością gminy Opole, a oddana w trwały zarząd Ogrodowi Zoologicznemu w Opolu.

4.      Reprezentowania Ogrodu Zoologicznego w Opolu w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz egzekucyjnych.

5.      Udzielenia w niezbędnym zakresie dalszych pełnomocnictw, w tym procesowych.

6.      Reprezentowania Ogrodu Zoologicznego w Opolu wobec organów administracji publicznej, instytucji oraz innych osób prawnych i fizycznych.

7.      Składania oświadczeń woli w związku z bieżącą działalnością Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Opola.

Pełnomocnictwo udzielone zostało , z możliwością odwołania , na czas nie określony z tym , że nigdy nie dłużej niż na czas pełnienia funkcji Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Opolu

 

 

           Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż. Joanna Malej

 

 

Główny Księgowy

mgr Anna Mitas

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się