2016-04-14

Majątek

Wykaz majątku Ogrodu Zoologicznego w Opolu na dzień 31.12.2015r.

 

 

SUMA AKTYWÓW

25.412.751,71

  1. Aktywa trwałe

24.790.095,08

I Wartości niematerialne i prawne

0

II Rzeczowe aktywa trwałe

24.790.095,08

  1. Środki trwałe

21.822.374,28

  1. Grunty

1.443.161,26

  1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

19.823.744,27

  1. Urządzenia techniczne i maszyny

461.683,83

  1. Środki transportu

63.712,66

  1. Inne środki trwałe

30.072,26

  1. Aktywa obrotowe

622.656,63

 

Zarząd nieruchomości zabudowanej stanowiącą własność Gminy Opole :

-

decyzja Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta w Opolu z dnia 11.12.1989r. w sprawie oddania w zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonych nr działki 36, k.m. 77, obręb Nowa Wieś Królewska o powierzchni 19,1706 ha położonej przy ul. Spacerowej 10  - protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 29.12.1989r.

-

decyzja z dnia 23.10.2000r. Zarządu Miasta Opola o oddaniu w trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Opolu na Wyspie Bolko oznaczonej nr działek 20/4, 21/2, 9/7, 11/4, 24/3 z k.m.77 – obręb Nowa Wieś Królewska o łącznej powierzchni 0,6116 ha oraz nr działki 4/2, 48/1, 46/2 z k.m. 78 – obręb Nowa Wieś Królewska o łącznej powierzchni 1,0431 ha – protokół zdawczo - odbiorczy 17.11.2000r.

-

decyzja  z dnia 16.10.2001r. Zarządu Miasta Opola o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Opolu na Wyspie Bolko oznaczonej nr działek 10/4, 12/3, 8/10, 8/11 z k.m. 77 obręb Nowa Wieś Królewska o łącznej powierzchni 9, 2053 ha – protokół zdawczo - odbiorcy 08.11.2001r.

-

decyzja z dnia 05.02.2003r. Prezydenta Miasta Opolna  o oddaniu w trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanej położonej w Opolu przy ul. Torowej 9 oznaczonej nr działek 3/6, 3/10, 4/48, 4/60 z k.m. 77 obręb Nowa Wieś Królewska  o łącznej powierzchni 0,6688 ha – protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 26.02.2003r.

-

decyzja z dnia 10.07.2006r Prezydenta Miasta Opola zmieniająca decyzję z dnia 16.10.2001r Zarządu Miasta Opola . p-kt 1 otrzymuje brzmienie  , za zgodą obu stron ,  „oddać nieodpłatnie w trwały zarząd na rzecz Ogrodu Zoologicznego w Opolu z siedzibą przy ul. Spacerowej 10,nieruchomość położoną w Opolu na Wyspie Bolko , oznaczoną nr działek 10/4 ; 12/3 ; 8/10 ; 8/11 z karty mapy 77 – obręb Nowa Wieś Królewska o łącznej powierzchni 9,2053 ha. Działka nr 8/11 zabudowana jest budynkiem o powierzchni zabudowy 186,06m2 oraz hangarem o powierzchni zabudowy 205,15m2 .

-

decyzja z dnia9.01.2013r Prezydenta Miasta Opola orzekająca wygaśnięcie trwałego zarządu  nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 8/11 karta mapy 77 – obręb Nowa Wieś Królewska o powierzchni 0,6245ha  . Protokół zdawczo- odbiorczy z dnia 24.01.2013r.

-

decyzja z dnia 20.02.2013r Prezydenta Miasta Opola orzekająca wygaśnięcie trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 36/2 karta mapy 77 – obręb Nowa Wieś Królewska o powierzchni 0,0023ha przy ul spacerowej 10 . Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 08.03.2013r

-

decyzja z dnia z 08.08.2013r Prezydenta Miasta Opola orzekająca wygaśnięcie trwałego nieruchomości niezabudowanej oznaczone nr działki 36/2 karta mapy 77 – obręb Nowa Wieś Królewska o powierzchni 0,0023ha przy ul. Spacerowej .

-

decyzja z dnia 08.07.2015r Prezydenta Miasta Opola o oddaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczone nr działek 21/1 ‘ 20/7 ,11/7 z karty mapy 77 – obręb Nowa Wieś Królewska o łącznej powierzchni 0,6896ha . protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.07.2015 r.

 

Załączniki

  Wykaz majątku stan...12.2018r..doc 106,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się