2020-02-10

Nabór na stanowisko Księgowa - pełny etat

Ogród Zoologiczny w Opolu ogłasza nabór na stanowisko

KSIĘGOWA w Dziale Księgowym w wymiarze 1/1 etatu

I.                    Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1.      wykształcenie średnie lub wyższe odpowiedniej specjalności,

2.      umiejętność obsługi komputera oraz znajomość aplikacji biurowych (Word, Excel),

3.      doświadczenia w zakresie prowadzenia księgowości

4.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

5.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.      nieposzlakowana opinia,

7.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

8.      wysoki poziom moralności

II.                 Wymagania dodatkowe :

1.      znajomość programu Symfonia FK

2.      znajomość przepisów z zakresu zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem, przede wszystkim znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości oraz znajomość przepisów wykonawczych do tych ustaw,

3.      umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office, programy księgowe),

4.      umiejętność pracy w zespole,

5.      komunikatywność, wysoka kultura osobista,

6.      sumienność, rzetelność i dokładność

III. Zakres obowiązków na stanowisku :

1.      Likwidatura faktur i rachunków zakupu:

-        sprawdzanie pod względem rachunkowym i formalnym rachunków i faktur,

-        przekazywanie rachunków do merytorycznego zatwierdzenia odpowiednim osobom  (uprawnionym do podpisu) ,

-        numerowanie i dekretowanie w/w dokumentów  zgodnie z ustalonym zakładowym
planem kont i obowiązującą klasyfikacja budżetową dochodów i wydatków budżetowych,

-        sprawdzanie podpisów osób zatwierdzających do zapłaty rachunków i faktur,

 

2.      Księgowanie dowodów księgowych w systemie komputerowym – „Finanse i księgowość”:

 

-        księgowanie dowodów księgowych wg ustalonych rejestrów zgodnie z zapisanym

      dekretem,

-        terminowe sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej z  

      adnotacją o terminie zakupu,

-        wystawianie faktur VAT zgodnie z zawartymi umowami.

-        bieżące archiwizowanie danych  

 

3.      Windykacja rozrachunków:

-        bieżąca kontrola rozrachunków z kontrahentami,

-        sporządzanie wezwań do zapłaty niezapłaconych należności,

-        ewentualna korespondencja z kontrahentami w sprawie rozrachunków.

 

 4. Wykonywanie innych poleceń przełożonych (Dyrektora, Gł. Księgowego), nie

                 określonych w niniejszym zakresie czynności, a leżących w granicach wiedzy,

                 możliwości i umiejętności pracownika oraz zgodności  z obowiązującymi

                 przepisami.

IV.                Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny o przyjęcie do pracy na stanowisko: Księgowy,

2.      Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3.      Kwestionariusz osobowy,

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe, uprawnienia ,

5.      Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,

6.      Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie ( zaświadczenia, kserokopie świadectw pracy),

7.      Oświadczenie o nie popełnieniu przestępstwa umyślnego,

8.      Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko ,, Księgowego”  w Dziale Kadr ZOO Opole (pokój 22), ul. Spacerowa 10 ,45-094 Opole, bądź przesłać pocztą na adres j.w w terminie do dnia 28 luty  2020 r. do godziny 1400.

9.      O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Aplikacje które wpłyną do Ogrodu Zoologicznego po upływie wyznaczonego wyżej terminu  nie będą rozpatrywane.

V.                 Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 marzec 2020 r. o godzinie 1100. w Ogrodzie    Zoologicznym  w Opolu  ul. Spacerowa 10.

VI.               Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu Zamówień Publicznych (zooopole.bip.gov.pl) na tablicy ogłoszeń Ogrodu Zoologicznego w Opolu znajdującej się w budynku administracji

Uwaga:

List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z  dnia 14 grudnia 2018 r.o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości ( Dz.U. 2019r. poz. 125) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1260 ze zm.)

 

 

Dyrektor Ogrodu Zoologicznego

Lesław Sobieraj

Załączniki

  księgowa.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się