2016-11-08

Nabór na stanowisko inspektora ds. BHP i P.poż

Ogród Zoologiczny w Opolu ogłasza nabór na stanowisko

 

INSPEKTOR   DS. BHP i  P. POŻ na ¼  etatu

 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

            1. obywatelstwo polskie,

            2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

                publicznych,

3. wykształcenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.  

    w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 97. 109. 704, ze zm.),

4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, przestępstwo ścigane z

               oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

II. Wymagania dodatkowe :

1.      aktualny kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów szkoleń w dziedzinie BHP,

2.      przynajmniej 5 lat pracy na podobnym samodzielnym stanowisku pracy,

3.      znajomość obsługi komputera w zakresie programów Word i Excel,

4.      znajomość przepisów BHP i P.poż.,

5.      umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji bhp i p.poż,

6.      predyspozycje osobowościowe: umiejętność i planowanie pracy, sumienność, odpowiedzialność, operatywność i dyspozycyjność.

 

III. Zakres obowiązków na stanowisku :

1. właściwa realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie dot.  

    służb bezpieczeństwa i higieny pracy i innych aktów prawnych,

2. dążenie do ograniczania  naruszeń przepisów porządkowych dot. bezpieczeństwa i 

     higieny pracy oraz  przepisów przeciwpożarowych,

3. egzekwowanie przepisów porządkowych wewnątrz zakładowych,

4. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z zakresu zadań działu BHP,

5. prowadzenie szkoleń BHP pracowników,

6. opracowywanie aktów wewnętrznych z zakresu spraw BHP i P.poż.

 

 

IV. Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny o przyjęcie do pracy na stanowisko: inspektora ds. BHP i P.Poż.,

2.      Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3.      Kwestionariusz osobowy,

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe, uprawnienia .

5.      Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,

6.      Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie ( zaświadczenia, kserokopie świadectw pracy),

7.      Oświadczenie o nie popełnieniu przestępstwa umyślnego.

8.      Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. BHP i P.Poż., w Dziale Kadr ZOO Opole (pokój 22), ul. Spacerowa 10 ,45-094 Opole, bądź przesłać pocztą na adres j.w w terminie do dnia 23 listopad  2016r. do godziny 1500.

9.      O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Aplikacje które wpłyną do Ogrodu Zoologicznego po upływie wyznaczonego wyżej terminu  nie będą rozpatrywane.

 

V. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24  listopada  2016r. o godzinie 1100. w Ogrodzie

      Zoologicznym  w Opolu  ul. Spacerowa 10.

 

 

 

VI. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu

      Zamówień Publicznych (zooopole.bip.gov.pl) na tablicy ogłoszeń Ogrodu Zoologicznego

      w Opolu znajdującej się w budynku administracji.

 

Uwaga:

List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. z dnia 28.06.2016r. Dz.U. 2016r. poz 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. z dnia 24.06.2016r. Dz. U. 20016r. poz. 902)

                                                                                        Dyrektor Ogrodu Zoologicznego

                                                                                        Lesław Sobieraj

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się