2018-02-28

Nabór na Pracownika Szklarnii

 

 

Tytuł projektu:   Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych
                              wraz z zagospodarowaniem terenu

 

Numer umowy:   RPOP.05.01.00-16-0013/15-00 z dnia 16.12.2015 r.

                                                                                                 

OGRÓD ZOOLOGICZNY W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA PRACOWNIKÓW SZKLARNI,

praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

 

liczba kandydatów do wyłonienia: 2.

                                                       

1.     Wymagania niezbędne


Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty
a)  obywatelstwo polskie /kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP Kserokopia dowodu osobistego
b)  pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych Oświadczenie
c)  brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne Oświadczenie

d)  nieposzlakowana opinia

 

Oświadczenie
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku Oświadczenie
f)  wykształcenie min. średnie,
w dziedzinach kierunkowych ogrodnik, botanik, biolog, leśnik i pokrewne
Kserokopia dyplomu lub świadectwa
g)  staż pracy -doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok pracy w zakresie wykonywania pielęgnacji roślin Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie
o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

h) znajomość obsługi komputera

 

Informacja w CV lub w liście motywacyjnym

2. 

  Zakres wykonywanych zadań:

1)     wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych roślin,

2)     dbałość o czystość, estetykę i urządzenia obiektu ( ścieżki, zbiorniki wodne, tereny zielone itp.),

3)     opieka nad zwierzętami znajdującymi się w obiekcie (karmienie, sprzątanie, obserwacja, udział w zespole pozyskującym okazy do projektu),

4)     monitorowanie parametrów systemu komputerowego szklarni

 

3.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

   Praca w obiekcie szklarni ( wewnątrz i na zewnątrz) na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu, ul. Spacerowa 10, w pełnym wymiarze
   czasu pracy, z przewagą wysiłku fizycznego.

   Obiekt Ogród Zoologiczny w Opolu, ul. Spacerowa 10 jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

   Praca w zespole, wymagane przemieszczanie się w terenie.

   Zatrudnienie na czas określony na trzy miesiące z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
       

4.  Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu, ul. Spacerowa 10

Procentowy wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 1,08%.
 

5.  Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej,

b)  życiorys-CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,

opatrzony klauzulą:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.z 2016 r. poz. 902 ze zmianami )”
i podpisem;

c)  list motywacyjny,

d)  kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl)

e) dokument potwierdzający niepełnosprawność. *

Kompletne aplikacje należy dostarczyć do siedziby Ogrodu Zoologicznego w Opolu, ul. Spacerowa 10, 45-094 Opole,
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Pracownik szklarni”,

w terminie do dnia 15.03.2018 r. do godz. 14:30.

Wyklucza się możliwość składania aplikacji w formie elektronicznej. Decyduje data faktycznego wpływu do jednostki.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowejOgrodu Zoologicznego w Opoluoraz na tablicy ogłoszeńOgrodu Zoologicznego w Opolu, ul. Spacerowa 10.

* W przypadku osób niepełnosprawnych

 

            27.02.2018 r.                                                            Dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Opolu

                                               Lesław Sobieraj

 

Załączniki

  Ogłoszenie o nabor... 27.02.18.pdf 537,84 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się