2018-08-21

Nabór na stanowisko kasjer 1/2 etatu

Ogród Zoologiczny w Opolu ogłasza nabór na stanowisko

Kasjer

w wymiarze 1/2etatu  

I.                    Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1.      wykształcenie średnie ,

2.      umiejętność sprawnej  obsługi komputera ( pakiet MS Office ),kasy fiskalnej

3.      doświadczenia zawodowe : brak wymagań: do prawidłowego wykonywania obowiązków wystarczy odbycie szkolenia stanowiskowego

4.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

5.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.      odpowiedzialność i doskonała organizacja pracy,

7.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

II.                 Wymagania dodatkowe :

1.      mile  widziane doświadczenie na stanowisku kasjera lub podobnym

2.       mile widziana znajomość obiegu dokumentów kasowych i zagadnień procesu sprzedaży

3.      podstawowa  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

4.      umiejętność pracy z ludźmi

5.      umiejętność rozwiązywania konfliktów międzyludzkich,

6.      samodzielność, staranność, rzetelność, uczciwość

7.      odporność na stres

III. Zakres obowiązków na stanowisku :

1.      Prowadzenie kasy biletowej za pomocą komputera w systemie iKSORIS i wszystkich czynności związanych z obsługą i sprzedażą,

2.      Sporządzanie dokumentacji w zakresie  sprzedaży dziennej i okresowej,

3.      Sporządzanie raportów  kasowych dokumentujących stan oraz  obrót środków pieniężnych,

4.      Wystawianie Faktur sprzedaży,

5.      Przechowywanie gotówki uzyskanej ze sprzedaży biletów i  innych wpływów w sejfie, odprowadzanie gotówki do kasy zakładu  w dniu następnym,

6.      Utrzymanie czystości w pomieszczeniach kasy i ,,wokół pawilonu wejścia”

7.      Wykonywanie innych poleceń przełożonych (Dyrektora, Gł. Księgowego), nie

       określonych w niniejszym zakresie czynności, a leżących w granicach wiedzy,

       możliwości i umiejętności pracownika oraz zgodności  z obowiązującymi

                   przepisami.

 

 

IV. Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny o przyjęcie do pracy na stanowisko: Kasjer biletowy.,

2.      Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3.      Kwestionariusz osobowy,

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i        

         zdobyte kwalifikacje zawodowe, uprawnienia .

5.      Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

         zajmowania stanowiska,

6.      Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie ( zaświadczenia,

         kserokopie świadectw pracy),

7.      Oświadczenie o nie popełnieniu przestępstwa umyślnego.

8.      Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z

          napisem: „Nabór na stanowisko ,, Kasjer biletowy”  w Dziale Kadr ZOO

          Opole (pokój 22), ul. Spacerowa 10 ,45-094 Opole, bądź przesłać pocztą na

          adres j.w w terminie do dnia 4 września  2018r. do godziny 1400.

9.      O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ogrodu Zoologicznego w

         Opolu . Aplikacje które wpłyną do Ogrodu Zoologicznego po upływie

         wyznaczonego wyżej terminu  nie będą rozpatrywane. 

V. Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 września 2018r. o godzinie 1400. w Ogrodzie

      Zoologicznym  w Opolu  ul. Spacerowa 10.

VI. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu

      Zamówień Publicznych (zooopole.bip.gov.pl) na tablicy ogłoszeń Ogrodu Zoologicznego

      w Opolu znajdującej się w budynku administracji.

Uwaga:

List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Opolu , w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: zoo@zoo.opole.plMam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i podpisem

.

 

Dyrektor Ogrodu Zoologicznego

Lesław Sobieraj

Załączniki

  Ogłoszenie.pdf 133,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kwestionariusz osobowy.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Oświiadczenie.doc 29 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się