2020-02-12

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. technicznych - pełny etat

OGŁOSZENIA

Ogród Zoologiczny w Opolu ogłasza nabór na stanowisko

specjalista ds. technicznych w dziale techniczno-gospodarczym

w wymiarze pełnego etatu  

I.                    Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1.       wykształcenie średnie,

2.       umiejętność sprawnej obsługi komputera (pakiet MS Office),

3.       doświadczenia zawodowe: co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy
w zakresie zamówień publicznych

4.       znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych

5.       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

6.       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7.       odpowiedzialność i doskonała organizacja pracy,

8.       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

II.                  Wymagania dodatkowe :

1.       mile widziane wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) w kierunku administracyjnym, ekonomicznym, budowlanym (lub pokrewnych)

2.       mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

3.       podstawowa  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

4.       umiejętność pracy z ludźmi

5.       samodzielność, staranność, rzetelność, uczciwość

6.       odporność na stres

III. Zakres obowiązków na stanowisku :

1.    Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego m.in. na najem terenu, dostawy, usługi i roboty budowlane (opracowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przygotowywanie projektów umów, specyfikacji zamówień, udział w pracach komisji przetargowej, prowadzenie korespondencji z oferentami, prowadzenie spisów dokumentów przetargowych).

2.    Przedstawianie i konsultowanie umów z przełożonymi oraz przedkładanie radcy prawnemu
do akceptacji.

3.    Opracowywanie i przesyłanie sprawozdań z udzielonych zamówień do Urzędu Zamówień Publicznych.

4.    Kontrola zgodności udzielonych zamówień z prawem Zamówień Publicznych i ustawą
o finansach publicznych.

5.         Prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień publicznych oraz innych zleceń.

6.         Sporządzanie sprawozdań  z realizacji inwestycji i remontów na terenie ogrodu.

7.         Sporządzanie sprawozdań z zakresu emisji zanieczyszczeń środowiska i gospodarki odpadami, realizacji inwestycji i remontów na terenie Ogrodu oraz sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego.

8.         Prowadzenie dokumentacji związanej z dzierżawą lokali i najmem terenu

9.         Przygotowywanie dokumentacji formalno - prawnych w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych tj. pozwoleń na budowę postanowień konserwatora zabytków i innych pozwoleń wymaganych przepisami.

10.       Sporządzanie sprawozdań z realizacji Uchwał Zarządu Miasta Opola bezpośrednio realizowanych przez dział.

11.       Udział w pracach Komisji powołanych przez Dyrektora Ogrodu lub oddelegowanych na zewnątrz.

12.       Rejestracja, przechowywanie i przygotowanie do archiwizacji dokumentacji z realizacji działu.

13.       Informowanie przełożonych o istotnych sprawach dotyczących wykonywanych prac.

14.       Prowadzenie ksiąg środków trwałych oraz sporządzanie dokumentów niezbędnych do rejestracji środków trwałych (OT, LT, PT).

15.       Wykonywanie innych poleceń przełożonych nie określonych w niniejszym zakresie czynności, leżących w granicach wiedzy, możliwości, umiejętności pracownika oraz zgodności z prawem. Zastępowanie w okresie absencji współpracowników działu techniczno-gospodarczego.

IV  Wymagane dokumenty:

1.       List motywacyjny o przyjęcie do pracy na stanowisko: specjalista ds. technicznych
w dziale techniczno-gospodarczym.

2.       Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

3.       Kwestionariusz osobowy.

4.       Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe, uprawnienia.

5.       Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.

6.       Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie (zaświadczenia, kserokopie świadectw pracy).

7.       Oświadczenie o nie popełnieniu przestępstwa umyślnego.

8.       Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko „Specjalista ds. technicznych w dziale techniczno-gospodarczym”  w Dziale Kadr ZOO Opole (pokój 22), ul. Spacerowa 10, 45-094 Opole, bądź przesłać pocztą na adres j.w w terminie do dnia 28.02.2020r. do godziny 1400.

9.       O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Aplikacje, które wpłyną do Ogrodu Zoologicznego po upływie wyznaczonego wyżej terminu  nie będą rozpatrywane.

V.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.03.2020r.  o godzinie 1100. w Ogrodzi     Zoologicznym  w   

      Opolu  ul. Spacerowa 10.

 

VI. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu

      Zamówień Publicznych (zooopole.bip.gov.pl) na tablicy ogłoszeń Ogrodu Zoologicznego

      w Opolu znajdującej się w budynku administracji.

Uwaga:

List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą:,, Na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Opolu, w celu wzięcia udziału na wolne stanowisko urzędnicze.

Zostałem (łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody  na adres mailowy: zoo@zoo.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej podpisaniem i wycofaniem.

 

Dyrektor Ogrodu Zoologicznego

Lesław Sobieraj

Załączniki

  ogłoszenie.pdf 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się