2023-07-20

nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych - pełny etat

PROJEKT  OGŁOSZENIA

Ogród Zoologiczny w Opolu ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista ds. zamówień publicznych
 w dziale techniczno-gospodarczym
  w wymiarze pełnego etatu  

I.                    Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1.       Wykształcenie średnie,

2.       Samodzielność w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

3.       Umiejętność sprawnej obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna platformy zakupowe: Logintrade, TED do udzielania zamówień publicznych),

4.       Doświadczenie zawodowe: min. 3 lat doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych,

5.       Znajomość ustawy zamówień publicznych, znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, wiedza z zakresu zaopatrzenia i logistyki.

6.       Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7.       Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.       Odpowiedzialność i doskonała organizacja pracy,

9.       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

II.                  Wymagania dodatkowe :

1.       mile widziane wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier, magister) w kierunku prawnym, administracyjnym, ekonomicznym, europejskim (lub pokrewnych),

2.       mile widziane studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych ,

3.       mile widziane doświadczenie w pracy przy zamówieniach publicznych w administracji samorządowej , rządowej przy realizacji funduszy europejskich ,

4.       mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w okresie dłuższym niż 5 lat,

5.       podstawowa  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

6.       umiejętność pracy z ludźmi

7.       dokładność, sumienność, pracowitość, terminowość, dobra organizacja pracy, komunikatywność,

8.       odporność na stres i pracę przy presji czasu.

III.               Zakres obowiązków na stanowisku :

                              1.            Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na najem terenu, dostawy, usługi i roboty budowlane (opracowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przygotowywanie projektów umów, SWZ, ogłoszeń  o zamówieniu, udział w pracach komisji przetargowej, prowadzenie korespondencji z oferentami).

                              2.            Opracowywanie i przesyłanie sprawozdań z udzielonych zamówień do Urzędu Zamówień Publicznych i innych instytucji.

                              3.            Kontrola zgodności udzielonych zamówień z prawem Zamówień Publicznych i ustawą
o finansach publicznych.

                              4.            Przygotowywanie zapytań ofertowych zgodnie z regulaminem obowiązującym
w ZOO Opole i analiza ofert.

                              5.            Prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień publicznych oraz innych zleceń.

                              6.            Rozliczanie wykonawców, dostawców z zawartych umów w zakresie obiegu dokumentów, dotrzymywania terminów.

                              7.            Elektroniczne rejestrowanie zawartych umów na dostawy, usługi, roboty budowlane, najem terenu itd.

                              8.            Realizacja zamówień (zakupów) złożonych przez działy DTG i DHD.

                              9.            Udział w pracach Komisji powołanych przez Dyrektora Ogrodu lub oddelegowanych  na zewnątrz.

                           10.            Informowanie przełożonych o istotnych sprawach dotyczących wykonywanych prac.

                           11.            Inne polecenia przełożonych, z zakresu aktywności działu, a wynikające z wiedzy i kompetencji pracownika.

 

 

IV . Informacja o warunkach zatrudnienia

 

       1.            Praca na pełny etat na terenie Ogrodu Zoologicznego -  Budynek administracyjny  (dwukondygnacyjny – brak windy ) oraz w budynkach  mieszczących się na terenie ZOO  Opole – Spacerowa 10. Pierwsza umowa o  pracę na czas określony . Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze z obsługą monitorów ekranowych , praca w zespole, wymagane przemieszczanie się w terenie, bezpośredni kontakt z kontrahentami, codzienny kontakt telefoniczny oraz poprzez pocztę e-mail.

       2.            W miesiącu czerwcu   2023 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu był niższy niż 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

       1.            List motywacyjny o przyjęcie do pracy na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych w dziale techniczno-gospodarczym

       2.            Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

       3.            Kwestionariusz osobowy.

       4.            Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe, uprawnienia.

       5.            Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.

       6.            Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie (zaświadczenia, kserokopie świadectw pracy).

       7.            Oświadczenie o nie popełnieniu przestępstwa umyślnego.

       8.            Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko „Specjalista ds. zamówień publicznych w dziale techniczno-gospodarczym”  w Dziale Kadr ZOO Opole (pokój 22), ul. Spacerowa 10, 45-094 Opole, bądź przesłać pocztą na adres j.w w terminie do dnia 04.08.2023r. do godziny 1400.

       9.            O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Aplikacje, które wpłyną do Ogrodu Zoologicznego po upływie wyznaczonego wyżej terminu  nie będą rozpatrywane. 

VI. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.08.2023r. o godzinie 1100. w Ogrodzie Zoologicznym  w Opolu  ul.

      Spacerowa 10.

 

VII. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu Zamówień

      Publicznych (zooopole.bip.gov.pl) na tablicy ogłoszeń Ogrodu Zoologicznego  w Opolu znajdującej się

      w budynku administracji.

Uwaga:

List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą:,, Na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Opolu, w celu wzięcia udziału na wolne stanowisko urzędnicze.

Zostałem (łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody  na adres mailowy: zoo@zoo.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej podpisaniem
i wycofaniem.

Dyrektor Ogrodu Zoologicznego

Lesław Sobieraj

 

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..