Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE pn.: „Świadczenie usług sprawowania nadzorów inwestorskich w branżach: sanitarnej, elektrycznej i ogrodniczej dla Ogrodu Zoologicznego w Opolu w ramach projektu„Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Województwo
OPOLSKIE  
Powiat
Opole  
Ulica
ul. Spacerowa  
Numer budynku
10  
Data publikacji od
2017-03-03  
Data publikacji do
2018-12-31  
Termin składania ofert
2017-03-09 10:00  

 

 

Tytuł projektu

Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz
z zagospodarowaniem terenu

Numer umowy
o dofinansowanie

                                        RPOP.05.01.00-16-0013/15-00 z dnia 16.12.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO nieobjęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.2164, z póź. zm.).

 

 

                                             

                                          Opole, 02.03.2017 r.

 

                                          ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

W związku z realizacją Projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony
ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu
’, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Miasto Opole reprezentowane przez Ogród Zoologiczny w Opolu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Świadczenie usług sprawowania nadzorów inwestorskich w branżach: sanitarnej, elektrycznej i ogrodniczej dla Ogrodu Zoologicznego w Opolu w ramach projektu„Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.

I.                     NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Miasto Opole, z siedzibą w Opolu,Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 7543009977,

reprezentowane przez Lesława Sobieraja, Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

Strona internetowa: http://bip.um.opole.pl,http://www.zoo.opole.pl

                                

          II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

1.Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego w branżach: sanitarnej, elektrycznej i ogrodniczej podczas realizacji inwestycji na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu dotyczącej przebudowy i rozbudowy istniejącej szklarni w ramach Projektu pn.„Przebudowa
i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz
z zagospodarowaniem terenu”- zadanie inwestycyjne: Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej szklarni na budynek wystawowy ogrodu zoologicznego wraz
z zagospodarowaniem terenu, wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową oraz z naziemnymi zbiornikami gazu płynnego.

2.Wymagana jestobecność inspektora nadzoru danej branży, co najmniej 2 razy w tygodniu w okresie bezpośredniego nadzoru wykonywanych prac budowlanych danej branży oraz max 1 raz w tygodniu po zakończeniu robót budowlanych danej branży, po wcześniejszym ustaleniu terminów
z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego.

3. Przedmiot Umowy będzie realizowany przez Wykonawcę / Wykonawców w okresie:

- od dnia 15.03.2017 r  do 31.12.2017 r., w przypadku branży elektrycznej,

- od dnia 01.04.2017 r  do 31.12.2017 r., w przypadku branży sanitarnej, 

- od dnia 01.05.2017 r  do 31.12.2017 r., w przypadku branży ogrodniczej.

 

ZAMAWIAJĄCYdopuszcza możliwość składania ofert częściowych na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w wymienionych branżach.

 

III.             KRYTERIUM WYBORU OFERTY: najniższa cena.

 

IV.              WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:

1.    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

a.       W PRZYPADKU BRANŻY SANITARNEJobejmującej nst. instalacje:
 - instalacja wod.-kan.,
 - instalacja ogrzewania,
 - instalacja gazowa,
 - instalacja kotłowni,
 - instalacja klimatyzacji i wentylacji,

Oferent  musi udokumentowaćposiadanie wymaganych uprawnieńbudowlanych w zakresie kierowania robotami w w/w  branży.

b.      W PRZYPADKU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:

Oferent  musi udokumentowaćposiadanie wymaganych uprawnieńbudowlanych w zakresie kierowania robotami w w/w  branży.

c.        W PRZYPADKU BRANŻY OGRODNICZEJ:

Oferent wbranży ogrodniczejmusi udokumentowaćposiadaniewykształcenia oraz uprawnień,
o których mowa w art. 37 b, ust.1 ustawy z dnia 23.07.2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) do kierowania pracami, w w/w zakresie, na terenie  zabytkowych obiektów parkowych. Na dowód spełnienia ww. wymagań Oferent przedłoży kserokopie dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie oraz w formie Oświadczenia, wskazanie robót uprawniających do kierowania ww. pracami.

2.    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

3.    W okresie prowadzonej działalności wykonali, należycie co najmniej 1 zamówienie  
o podobnym zakresie.

4.    Dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobą/osobami zdolną do wykonania zamówienia.

5.    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

 

 W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielane (podlegają wykluczeniu) podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające                      w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

W celu wykazania spełnienia warunków wskazanych powyżej, w pkt. IV., Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty (załączniki do Oferty):

 

  1. aktualny odpisz właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w danej branży.

 

W przypadku branży ogrodniczej należy przedłożyćwykaz robót uprawniających do kierowania pracami na terenie zabytkowych obiektów parkowych
– wykaz robót w  Oświadczeniu Oferenta.

 

  • Opis sposobu oceny spełniania warunków.

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca który złożył ofertę wraz z oświadczeniami według wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz wymagane załączniki do oferty, spełnia określone warunki udziału  w postępowaniu.

 

Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków, skutkuje nie spełnianiem warunku udziału w postępowaniu.

 

V.                 MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:


Oferty należy dostarczyć do godz. 10:00,  dnia  09.03.2017 r. na adres:

Ogród Zoologiczny w  Opolu, ul. Spacerowa 10, 45-094 Opole

lub złożyć w  sekretariacie – budynek administracji Zoo Opole, ul. Spacerowa 10, 45-094 Opole.

 

TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:15 w Ogrodzie Zoologicznym
w  Opolu, ul. Spacerowa 10, 45-094 Opole, w gabinecie z-cy Dyrektora.

 

 

 

 

 

VI.              OFERTA I OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.      Wykonawcy składają oferty wyłącznie w formie pisemnej.

2.      Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.

3.      Wykonawca poniesie wszelkie  koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.      W ofercie należy podać cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia w PLN, uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia

-Oferent podaje cenę ryczałtową …..zł brutto (po zaokrągleniu do pełnego złotego)
 za nadzór w danej branży (sanitarnej, elektrycznej lub ogrodniczej).

5.       Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy. Musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. 

6.      Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, podpisane i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane).

7.      Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

8.      Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty winny być parafowane przez upoważnione osoby.

9.      Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie ma być zaadresowane na adres: Ogród Zoologiczny w Opolu, ul. Spacerowa 10, 45-094 Opole,z dopiskiem: Oferta na zadanie pn. „Świadczenie usług sprawowania nadzorów inwestorskich w branżach: sanitarnej, elektrycznej i ogrodniczej dla Ogrodu Zoologicznego w Opolu w ramach Projektu pn.„Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.

10.  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze.

11.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

12.  Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę.

13.  Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź uzupełnień braków formalnych, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.

14.   Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę (elektronicznie). W terminie 2 dni od zawiadomienia, Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek - w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu.

 

KONTAKT  Z ZAMAWIAJACYM:

TEL.: 77  454 28 58,  48 515 100 191.

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna inwestycji  znajduje się do wglądu u Zamawiającego - Ogród Zoologiczny w Opolu, ul. Spacerowa 10, 45 – 094 Opole. Kontakt:  Joanna Malej, tel. 609 133 673.

VII.           OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTYI SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

1.      Przy ocenie ofert będzie obowiązywało jedno kryterium przedmiotowe: najniższa cena-100%.

2.      Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą zawierały taka samą najniższą cenę w danej branży, wówczas Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej od ceny w ofercie pierwotnej.

3.      Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku,
w którym Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe
z innych niezależnych przyczyn.

 VIII.     INFORMACJE DODATKOWE

 

1.      Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa.

2.      W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
z uwzględnieniem wszystkich podatków obowiązujących na terenie RP, w tym podatku VAT.

3.      Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

4.      Zamawiający wypłaci Wykonawcy:

1)      do 80% należnego wynagrodzenia w formie częściowych płatności dokonywanych proporcjonalnie do rzeczowego postępu prac wykonawcy robót budowlanych w danej branży, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów odbiorów częściowych robót;
2) do 100% należnego Wykonawcy wynagrodzenia po zatwierdzeniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

2)      Zamawiający będzie dokonywał płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminie do 28 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5.  Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki
       ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.
      (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

 

IX.     FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY

Informacja o wyniku postepowania upubliczniona zostanie w taki sposób jak zostało upublicznione zaproszenie do złożenia oferty, tj. na stronie: http://bip.um.opole.pl   oraz http://www.zoo.opole.pl

 

       X.      UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1.        Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia  postępowania bez podania przyczyny.

2.        W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

       XI.   ZAŁĄCZNIK do  Zaproszenia do złożenia oferty:
    - Wzór OFERTY - załącznik nr 1.

Załączniki

  Wzór Formularza of...szklarnia.pdf 376,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zaproszenie do zło...szklarnia.pdf 790,78 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się