Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-03-05 13:38:25  zoo-opole zoo-opole

Utworzono artykuł 122168 o nazwie 'Nabór na stanowisko Kasjera biletowego 1/2 etatu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste122168
user_idpuste773109
resource_idpuste1005
namepusteNabór na stanowisko Kasjera biletowego 1/2 etatu
category_idpuste16220
language_idpuste1
shortpusteNabór na stanowisko Kasjera biletowego 1/2 etatu
fullpuste

Ogród Zoologiczny w Opolu ogłasza nabór na stanowisko

Kasjer biletowy

                                                           w wymiarze 1/2etatu

   Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1.      wykształcenie średnie ,

2.      umiejętność sprawnej  obsługi komputera ( pakiet MS Office ),kasy fiskalnej

3.     doświadczenia zawodowe : brak wymagań: do prawidłowego wykonywania obowiązków        

        wystarczy  odbycie szkolenia stanowiskowego

4.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

5.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

          publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.      odpowiedzialność i doskonała organizacja pracy,

7.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

II      Wymagania dodatkowe :

1.      mile  widziane doświadczenie na stanowisku kasjera lub podobnym

2.       mile widziana znajomość obiegu dokumentów kasowych i zagadnień procesu sprzedaży

3.      podstawowa  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

4.      umiejętność pracy z ludźmi

5.      umiejętność rozwiązywania konfliktów międzyludzkich,

6.      samodzielność, staranność, rzetelność, uczciwość

7.      odporność na stres

       III. Zakres obowiązków na stanowisku :

1.      Prowadzenie kasy biletowej za pomocą komputera w systemie iKSORIS i wszystkich    

                 czynności związanych z obsługą i sprzedażą,

2.      Sporządzanie dokumentacji w zakresie  sprzedaży dziennej i okresowej,

3.      Sporządzanie raportów  kasowych dokumentujących stan oraz  obrót środków pieniężnych,

4.      Wystawianie Faktur sprzedaży,

5.      Przechowywanie gotówki uzyskanej ze sprzedaży biletów i  innych wpływów w sejfie, 

          odprowadzanie gotówki do kasy zakładu  w dniu następnym,

6.      Utrzymanie czystości w pomieszczeniach kasy i ,,wokół pawilonu wejścia”

7.      Wykonywanie innych poleceń przełożonych (Dyrektora, Gł. Księgowego), nie

       określonych w niniejszym zakresie czynności, a leżących w granicach wiedzy,

       możliwości i umiejętności pracownika oraz zgodności  z obowiązującymi

                        przepisami.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny o przyjęcie do pracy na stanowisko: Kasjer biletowy.,

2.      Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3.      Kwestionariusz osobowy,

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i       zdobyte  

         kwalifikacje zawodowe, uprawnienia .

5.      Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania

         stanowiska,

6.      Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie ( zaświadczenia, kserokopie

         świadectw pracy),

7.      Oświadczenie o nie popełnieniu przestępstwa umyślnego.

8.      Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:

         „Nabór na stanowisko ,, Kasjer biletowy”  w Dziale Kadr ZOO Opole (pokój 22),

          ul. Spacerowa 10 , 45-094 Opole,  bądź przesłać pocztą na adres j.w w  terminie

         do dnia 20 marca 2018r. do godziny 1430.

9.      O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ogrodu Zoologicznego w Opolu .

         Aplikacje które wpłyną do Ogrodu Zoologicznego po upływie wyznaczonego wyżej

          terminu  nie będą rozpatrywane. 

 

V. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 marca 2018r. o godzinie 1100. w Ogrodzie

      Zoologicznym  w Opolu  ul. Spacerowa 10.

VI. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu

      Zamówień Publicznych (zooopole.bip.gov.pl) na tablicy ogłoszeń Ogrodu Zoologicznego

      w Opolu znajdującej się w budynku administracji.

Uwaga:

List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. z dnia 28.06.2016r. Dz.U. 2016r. poz 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. z dnia 24.06.2016r. Dz. U. 20016r. poz. 902)

Dyrektor Ogrodu Zoologicznego

Lesław Sobieraj

publishfrompuste2018-03-05 00:00:00
_activepuste1
slugpustenabor-na-stanowisko-kasjera-biletowego-1-2-etatu

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się