2016-07-19

ZADANIA JEDNOSTKI

Zakres działania Ogrodu Zoologicznego

 1. Ogród prowadzi działalność podstawową w zakresie:
  1. współuczestnictwa w krajowych i międzynarodowych programach ochrony przyrody i środowiska, zwłaszcza programów faunistycznych;
  2. współdziałania z ogrodami zoologicznymi na terenie kraju i za granicą oraz innymi      instytucjami i organizacjami, powołanymi do ochrony zwierząt i środowiska  naturalnego;
  3. hodowli oraz utrzymywania rzadkich i ginących gatunków zwierząt poprzez    działanie ex situ i  in situ;
  4. realizacji krajowego i międzynarodowego porozumienia w zakresie:
   1. wymiany materiału naukowego i informacyjno – sprawozdawczego,
   2. wymiany i zakupu zwierząt,
   3. szkoleniowej wymiany pracowników między ogrodami zoologicznymi,
   4. udziału w sympozjach naukowych,
   5. prowadzenia badań terenowych,
   6. udziału w programach ochrony in situ,
  5. prac naukowo – badawczych nad fauną krajową i egzotyczną oraz prowadzenia obserwacji naukowej i ewidencji badawczej;
  6. edukacji przyrodniczej i ekologicznej;
  7. świadczenia usług niematerialnych na rzecz ludności przez:
   1. ekspozycję zwierząt i dydaktykę,
   2. różnorodne działania oświatowe i popularyzatorskie, przy wykorzystaniu własnej bazy i środków audiowizualnych,
   3. współudział w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku ludności na obszarze i w obiektach Ogrodu.
 2. Ogród prowadzi działalność dodatkową poprzez:
  1. organizację i rozwój zaplecza hodowlanego, technicznego i administracyjnego;
  2. prowadzenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu przy ul. Torowej 9 w zakresie:
   1. przyjmowania oraz przetrzymywania psów i kotów zagubionych, zabłąkanych       lub z innych przyczyn bezdomnych i sprawowania opieki nad nimi,
   2. zapewnienia przebywającym w Schronisku zwierzętom właściwych warunków utrzymania oraz opieki weterynaryjnej,
   3. przekazywania zwierząt właścicielom lub nowym opiekunom,
   4. prowadzenia adopcji zwierząt oraz usług hotelowych dla psów i kotów w ramach posiadanych możliwości lokalowych.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się